OBRAČUN PLAĆE - OUTSOURCING SERVIS

Astrum d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge, A.Šenoe 27, Sigetec, 42230 Ludbreg
OIB: 79435261200 , IBAN: HR4123400091100210448
tel: 042-816-002 fax: 042-300-004 e-mail: astrum@astrum.hr


   
   
   

Radni kalendar
     
Parametri 2018
Minimalna bruto plaća od 1.1.2018 =3,439.80
Najmanja min.bruto plaća od 1.1.2018. (samo kolektivnim ugovorom) =3,267.81
Min.br.osnovica za obr.dopr. izvr.direktoru, članu uprave, upravit.zadruge =5,213.00
Min.mjes.osnovica za obr. dopr. =3,047.60
Max.mjes.osnovica za obr. dopr. =48,120.00
Max.god. osnovica za obr. dopr. =577,440.00
Poduzetnička plaća (bruto) =8822.00
Parametri 2017
Minimalna bruto plaća od 1.1.2017 =3,276.00
Min.br.osnovica za obr.dopr. izvr.direktoru, članu uprave, upravit.zadruge =5,030.35
Min.mjes.osnovica za obr. dopr. =2940.82
Max.mjes.osnovica za obr. dopr. =46,434.00
Max.god. osnovica za obr. dopr. =557,208.00
Poduzetnička plaća (bruto) =8512.90
Parametri 2016
Min.osnovica za dopr.2016 =2812.95
Max.mjes. osnovica za dopr.2016 =48,222.00
Max.god. osnovica za dopr.2016 =578,664.00
Minimalna bruto plaća od 1.1.2016 =3,120.00
Poduzetnićka plaća (bruto )2016 =8840.70

OBRAČUN PLAĆE ZA IZVRŠNOG DIREKTORA, ČLANA UPRAVE TE UPRAVITELJA ZADRUGE


Objavljeno : 02.01.2017. , ponedjeljak

Pojašnjenje

Od 1.1.2017 plaća člana uprave, izvršnog direktora odnosno upravitelja zadruge zaposlenog u tom društvu ili zadruzi obračunava se tako da osnovica za obračun doprinosa ne može biti manja od minimalno propisane od 5,030.35, dok bruto plaća ne može biti manja od minimalna od 3,276,00 kn .
U praksi to znači da ukoliko obračunavate plaću takvoj osobi, ona može imati minimalnu bruto plaću od 3,276.00 kn, no doprinosi se moraju obračunati minimalno na osnovicu od 5,030.35 kn i nadalje, tijekom obračuna, kao takvi oduzeti od 3,276.00 kn kako bi dobili dohodak.

Prema članku 21. stavak 1.d. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov. br. 115/16.) naknada članu uprave i/ili izvršnom direktoru koji kao radnik u radnom odnosu obavlja određene poslove za poslodavca sukladno zakonu kojim se uređuje radni odnos, smatra se dohotkom od nesamostalnog rada (plaćom). Budući da je riječ o radnom odnosu plaća se utvrđuje sukladno kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu odnosno ugovoru o radu pa prema tome ta plaća ne može, za puno radno vrijeme, biti niža od minimalne plaće koja prema Uredbi o visini minimalne plaće (Nar. nov. br.115/16.) u 2017. iznosi 3.276,00 kn, a u slučaju nepunog radnog vremena preračunava se razmjerno radnom vremenu.

Nadalje prema čl. 21. st. 2. Zakona o doprinosima (Nar. nov. br.84/08.do 115/16.) osnovica za doprinose osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, za rad u punom radnom vremenu ne može biti niža od umnoška svote prosječne plaće i koeficijenta 0,65. U 2017. godini to je svota 5.030,35 kn. Ako osoba radi u nepunom radnom vremenu osnovica se preračunava razmjerno radnom vremenu.

Evo nekoliko primjera

Opis obračuna Mogući slučajevi obračuna plaće
  
Ukoliko se isplaćuje minimalna plaća (puno radno vrijeme) Minimalna bruto plaća =3,276.00 kn
Nepuno radno vrijeme (polovica radnog vremena, min. plaća)
Puno radno vrijeme, plaća je jednaka minimalnoj osnovici Puno radno vrijeme, plaća je veča od min.osnovice
Buto plaća
3,276.00
1,638.00
5,030.35
9,900.00
Osnovica za obračun doprinosa
5,030.35
2,515.18
5,030.35
9,900.00
Mirovinsko 15%
754.55
377.28
754.55
1485.00
Mirovinsko 5%
251.52
125.76
251.52
495.00
Doprinosi iz plaće
1006.07
503.04
1,006.07
1,980.00
Dohodak
2,269.93
1,134.96
4024.28
7,920.00
Osnovni osobni odbitak
2,269.93
1,134.96
3,800.00
3,800.00
Odbitak za djecu
0.00
0.00
0.00
0.00
Osnovica za porez na dohodak
0.00
0.00
224.28
4,120.00
Osnovica za prirez porezu
0.00
0.00
53.83
988.80
Porez na dohodak 24%
0.00
0.00
53.83
988.80
Prirez na porez 8%
0.00
0.00
4.31
79.10
Neto isplata
2,269.93
1134.96
3,966.15
6,852.10
Dopr.za zdrav. 15%
754.55
377.28
754.55
1,485.00
Dopr.za zapošlj. 1.7%
85.52
42.76
85.52
168.30
Dopr.za zašt.zdravlja na radu 0.5%
25.15
12.58
25.15
49.50
Doprinosi na plaću
865.22
432.62
865.22
1,702.80
Ukupni trošak plaće
4,141.22
2070.62
5895.57
11,602.80

Izradio: Astrum d.o.o. - Ludbreg , 042-816-002


Kraj objave

Sve informacije potražite na naš telefon : 042-816-002 ili upitajte na mail : damir.klaric@astrum.hr . Osoba za kontakt : Damir Klarić