OBRAČUN PLAĆE - OUTSOURCING SERVIS

Astrum d.o.o. za proizvodnju trgovinu i usluge, A.Šenoe 27, Sigetec, 42230 Ludbreg
OIB: 79435261200 , IBAN: HR4123400091100210448
tel: 042-816-002 fax: 042-300-004 e-mail: astrum@astrum.hr


   
   
   

Radni kalendar
     
Parametri 2018
Minimalna bruto plaća od 1.1.2018 =3,439.80
Najmanja min.bruto plaća od 1.1.2018. (samo kolektivnim ugovorom) =3,267.81
Min.br.osnovica za obr.dopr. izvr.direktoru, članu uprave, upravit.zadruge =5,213.00
Min.mjes.osnovica za obr. dopr. =3,047.60
Max.mjes.osnovica za obr. dopr. =48,120.00
Max.god. osnovica za obr. dopr. =577,440.00
Poduzetnička plaća (bruto) =8822.00
Parametri 2017
Minimalna bruto plaća od 1.1.2017 =3,276.00
Min.br.osnovica za obr.dopr. izvr.direktoru, članu uprave, upravit.zadruge =5,030.35
Min.mjes.osnovica za obr. dopr. =2940.82
Max.mjes.osnovica za obr. dopr. =46,434.00
Max.god. osnovica za obr. dopr. =557,208.00
Poduzetnička plaća (bruto) =8512.90
Parametri 2016
Min.osnovica za dopr.2016 =2812.95
Max.mjes. osnovica za dopr.2016 =48,222.00
Max.god. osnovica za dopr.2016 =578,664.00
Minimalna bruto plaća od 1.1.2016 =3,120.00
Poduzetnićka plaća (bruto )2016 =8840.70

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI 15.12.2017.


Objavljeno : 15.12.2017., petak

Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći

HRVATSKI SABOR
2985
Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. prosinca 2017.
Klasa: 011-01/17-01/122
Urbroj 71-06-01/1-17-2
Zagreb, 20. prosinca 2017.

Predsjednica
Republike Hrvatske
Kolinda Grabar-Kitarović, v. r.

ZAKON O IZMJENI ZAKONA O MINIMALNOJ PLAĆI

Članak 1.
U Zakonu o minimalnoj plaći (»Narodne novine«, br. 39/13.) članak 2. mijenja se i glasi:
»(1) Minimalna plaća u smislu ovoga Zakona je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji radniku pripada za rad u punom radnom vremenu.

(2) U iznos minimalne plaće ne ulaze povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.

(3) Minimalna plaća radnika koji radi u nepunom radnom vremenu utvrđuje se i isplaćuje razmjerno ugovorenom radnom vremenu.

(4) Za radnika kojemu je prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu ugovorena, utvrđena ili propisana plaća za mjesec dana rada u iznosu minimalne plaće ili do visine minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun.

(5) Pravo iz stavka 4. ovoga članka ostvaruje radnik koji je u razdoblju od dvanaest mjeseci uzastopno prije početka umanjenja osnovice imao ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće.

(6) Pravo iz stavka 4. ovoga članka ostvaruje se do ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće, a ponovno stjecanje prava počinje nakon ispunjenja uvjeta iz stavka 5. ovoga članka.

(7) Odredba stavka 4. ovoga članka ne odnosi se na radnika koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, odnosno ne odnosi se na primitke iz stavka 2. ovoga članka, ostala uvećanja plaće za mjesec dana rada i ostale primitke koji se isplaćuju uz plaću.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 2.
Za sve radnike koji su u mjesecu prosincu 2017. godine prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, a koji i nastavno u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće, mjesečna osnovica za obračun doprinosa na osnovicu prema plaći, utvrđena prema propisima kojima su uređeni doprinosi za obvezna osiguranja, umanjuje se za 50% iznosa minimalne plaće ili razmjernog dijela minimalne plaće koja je propisana za mjesec osiguranja za koji se vrši obračun, i to do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.

Članak 3.
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava će u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 4.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2018.

Klasa: 022-03/17-01/173
Zagreb, 15. prosinca 2017.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.


Link na Zakon o izmjeni Zakona o minimalnoj plaći
Link na pročišćeni tekst Zakona o doprinosimaKraj objave

Sve informacije oko naše usluge "Obračuna plaća" potražite na naš telefon : 042-816-002 ili upitajte na mail : damir.klaric@astrum.hr . Osoba za kontakt : Damir Klarić